၀၁-၆၅၆၄၂၈, ၀၉-၅၀၉၁၅၇၁ ( ၈မိုင္ခြဲ၊ ျပည္လမ္း၊ )၊ ၀၉-၄၂၁၀၁၄၇၉၃ ( ကေမၻာဇဘဏ္အနီး ေျမာက္ဥကၠလာအ၀ိုင္း )၊ ၀၁-၉၆၉၉၀၂၇ ( ရတနာ က်ြန္းရိပ္သာ၊ ၾကိဳးတံတားအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္ )

ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာန အသိအမွတ္ျပဳ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္ – ကက-၁၃ / ၀၄ / ၂၁၃

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္

ႀကိဳအပ္လက္ခံၿပီ။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔ဖြင့္မည္။

(လူဦးေရကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းပါ)

enrro_img